Ängs- och betesmarksinventeringen är en riksomfattande inventering av värdefulla ängar och betesmarker som utförs av Jordbruksverket och länsstyrelserna. I inventeringen samlas information om vilka natur- och kulturvärden som finns på marken såsom flora, fauna, träd, buskar och kulturlämningar. Resultatet från inventeringen utgör en viktig dokumentation om tillståndet i våra betesmarker och slåtterängar.

Här är de inventeringar som gjorts inom Ängs- och betesmarksinventeringen på Valdemarsön.

42B-QEP Badplats och äng. SAM-bidrag för hela området som slåttras. Utökades 2021.

A7C-MMG Hålls öppet och rensas från sly. Betesstöd. Här finns växter som djuren betar och marken ska hållas öppen från sly. Våtmarken får ej växa igen. Enarna unika och får ej tas bort.

DWK-FXJ Ekbacken och 600 meter österut. Här finns ekar och unika blommar. Har utökats något 2021.

EC6-TAF Blomsterängen. Mångfald och unik växtlighet. Ängen ska slåttras. Här får man endast gå med kärra. Motorfordon får aldrig änvändas på denna äng.

DWK-FXJ Unika blommor och enar.

TGD-NQN Pumpbacken. Här finn enar och unika blommor.

Alla inventeringar som genomförts i landet finns även att se i Jordbruksverkets databas TUVA. www.jordbruksverket.se/tuva