Ängs- och betesmarksinventeringen är en riksomfattande inventering av värdefulla ängar och betesmarker som utförs av Jordbruksverket och länsstyrelserna. I inventeringen samlas information om vilka natur- och kulturvärden som finns på marken såsom flora, fauna, träd, buskar och kulturlämningar. Resultatet från inventeringen utgör en viktig dokumentation om tillståndet i våra betesmarker och slåtterängar.

Här är de inventeringar som gjorts inom Ängs- och betesmarksinventeringen på Valdemarsön.

42B-QEP

A7C-MMG

DWK-FXJ

EC6-TAF

TGD-NQN

Alla inventeringar som genomförts i landet finns även att se i Jordbruksverkets databas TUVA. www.jordbruksverket.se/tuva